Dotacje z UE

dotacje UE

 

Kąty Wrocławskie, 11.03.2016r.

AVIS Wojciech Kurpiel

ul. Okrzei 68

55-080 Kąty Wrocławskie

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usług IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek usług firmy AVIS Wojciech Kurpiel przy pomocy usług doradczych IOB.

Przedsiębiorstwo AVIS Wojciech Kurpiel prowadzi sieć salonów optycznych Soczewki24 oraz sklep internetowy. Innowacja procesowa oparta będzie na wdrożeniu w praktyce przedsiębiorstwa nowego, innowacyjnego systemu, który przyczyni się do znaczącego udoskonalenia metody świadczenia usługi. Dotychczas przedsiębiorstwo zorientowane było jedynie na sprzedaż hurtową. Innowacyjny system pozwoli na skierowanie oferty również do pojedynczych klientów, dzięki rozwiązaniom ułatwiającym zarządzanie sprzedażą detaliczną

Zapraszamy do zapoznania się z oferta firmy na stronie www.soczewki24.pl.

Usługi do realizacji (w okresie od 1.10.2016 - 30.09.2019).

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• termin ważności oferty,
• cenę netto i brutto

Oferta może zostać przesłana:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@soczewki24.pl

Oferta powinna być ważna do: 31.12.2017

• Wszelkie zapytania odnośnie Oferty należy składać na adres: biuro@soczewki24.pl
• Termin składania ofert upływa w dniu: 17.03.2016

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Składanie ofert częściowych jest dopuszczane.

Warunki udziału w postępowaniu:

W poddziałaniu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, wykonawcą usługi mogą być akredytowane albo zgłoszone do akredytacji instytucje otoczenia biznesu. Zgłoszenie do akredytacji musi nastąpić przed złożeniem oferty.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

kryteria wyboru

 

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, a także to, że może wybrać do poszczególnych zadań najkorzystniejszych oferentów.

Zobacz ZAŁĄCZNIK OFERTOWY - 1 >>>>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dotacje unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedz na realne potrzeby

 

Projekt pod nazwą:

Wzrost konkurencyjności zakładu poprzez zakup wysoce innowacyjnej technologii optycznej

oraz nowoczesnego systemu optometrystycznego.”

 

realizowany przez: AVIS Kurpiel Wojciech

 

został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość dofinansowania: 176 700.00 PLN

Kwota wydatków całkowitych: 343 110.00 PLN

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

Nowa oferta >>>>