Regulamin sklepu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Soczewki24.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji i rezerwacji elektronicznej wizyt w salonach Soczewki24 oraz Viu Viu Optica.

1.2 Operatorem Sklepu Internetowego Soczewki24.pl jest firma AVIS Wojciech Kurpiel., ul. Kościelna 9, 55-080 Smolec, NIP 896-122-97-59 , REGON 020065001

1.3 Operator Sklepu Internetowego Soczewki24.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

1.4 Warunkiem korzystania z Usług Soczewki24.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

1.5 Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do Soczewki24.pl żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

 

II. DEFINICJE

2.1 Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego Soczewki24.pl.

2.2 Klient, Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.3 Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

2.4 Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

2.5 Sklep - Sklep Internetowy Soczewki24.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.soczewki24.pl

2.6 Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.7 Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.8 Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Soczewki24.pl oraz świadczy usługę "Newsletter".

3.2 Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Soczewki24.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3.3 Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

3.4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.5 Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "kupuję bez rejestracji". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

3.6 Użytkownik, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 

IV. DOSTAWA

4.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub do paczkomatu. Szczegółowe koszty dostawy są opisane na stronie 'Koszt dostawy'. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

 

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.

5.2 Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy,
 • przy odbiorze, czyli za pobraniem,
 • przez szybkie płatności Przelewy24

5.3 Dane do przelewu: AVIS Wojciech Kurpiel
MBank 55114020040000340276645505

5.4 W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

5.5 W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5.6 W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 190 polskich złotych (PLN), Operator Sklepu zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych oraz pobraniowych.

5.7 Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;
 • włączoną obsługę java script;
 • aktywny adres e-mail.

6.2 Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.

6.3 Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

VII. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1 Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

7.2 Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym Soczewki24.pl bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, ułatwianie skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy soczewek w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

7.3 Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: adresu dostawy, aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

7.4 W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • numer telefonu.

7.5 Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 • firmę,
 • numer identyfikacji podatkowej (nip),
 • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • numer telefonu.

7.6 Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail jest wysyłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Jej otrzymanie kończy proces rejestracji Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić poprawność podanych podczas rejestracji danych i w razie stwierdzenia rozbieżności skontaktować się z Operatorem lub dokonać zmian poprzez Konto Użytkownika.

7.7 Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

7.8 Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację na adres mailowy: sklep@soczewki24.pl

7.9 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania użytkownikiem,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu

7.10 Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.11 Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

7.12 Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

7.13 Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b) działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta użytkownika,
e) użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
g) podane przez kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.14 Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

7.15 Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu.

7.16 Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

7.17 Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

7.18 Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.11 i 13 wynosi 14 dni.

 

VIII. WARUNKI SPRZEDAŻY

8.1 Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Soczewki24.pl

8.2 Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Soczewki24.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.

8.3 Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 • podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
 • zapoznać się i zaakceptować postanowienia regulaminu.

8.4 Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8.5 Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę, jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.

8.6 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.

8.7 Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 - 17:00.

8.8 Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • zalogowania do konta użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
 • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa użytkownik niezarejestrowany.
 • kliknięcia przycisku " kupuję".

8.9 W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
 • propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

8.10 Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

8.11 Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

8.12 Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu soczewki24.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

8.13 Punkty z programu lojalnościowego, kupony oraz kody rabatowe w www.soczewki24.pl nie łączą się ze sobą.

8.14 Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

8.15 Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

8.16 Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@soczewki24.pl

8.17 Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

8.18 Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8.19 W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

8.20 Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 12.00), z zastrzeżeniem ust.7 .

8.21 Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie: http://soczewki24.pl/content/13-nasze-salony.

8.22 Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. Weryfikacja, czy opinię zamieszcza osoba, która kupiła produkt w www.soczewki24.pl odbywa się w oparciu o wskazany przez Użytkownika adres e-mail powiązany ze zrealizowanym zamówieniem (produkt z zamówienia dostarczony do klienta).

8.23 Jako dowód zakupu, w przypadku odbioru osobistego sprzedawca wystawi Klientowi fakturę.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

9.2 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

9.3 Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, mailowo: sklep@soczewki24.pl, w formie pisemnej na adres: AVIS Wojciech Kurpiel, ul. Kościelna 9, 55-080 Smolec.

9.4 W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.5 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.7 Przedsiębiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

 

X. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

10.1 Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

10.2 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

10.3 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

10.4 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

10.5 Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

10.6 Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

11.2 Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

11.3 Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

11.4 Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Soczewki24.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11.5 Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące użytkownika,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

11.6 Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

11.7 Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.8 Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

11.9 Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

11.10 Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

11.11 Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

XII. REKLAMACJE

12.1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

12.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 • imię i nazwisko,
 • numer zamówienia,
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu.

12.3 Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

12.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

12.5 Klient zobowiązany jest przesłać na własny koszt produkt do Operatora Sklepu na adres siedziby, z zachowaniem reguł ostrożności:

 • reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki;
 • reklamowane oprawy i okulary powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być dostarczone w twardym etui, które skutecznie zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą nastąpić podczas przesyłki.

12.6 W przypadku reklamacji soczewki lub okulary będą przekazane przez Soczewki24.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia.

12.7 Sklep internetowy Soczewki24.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

W przypadku soczewek kontaktowych

 • pomyłki klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
 • złe dobranie soczewek dla klienta przez optyka lub lekarza okulistę
 • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka
 • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:
  - doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,
  - zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
  - doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,
  - używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

W przypadku okularów

 • okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie
 • używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • uszkodzenia mechaniczne z przyczyn niezawinionych przez producenta.

12.8 W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane soczewki lub okulary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy Soczewki24.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

13.2 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

13.3 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

13.4 Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.